Superenkelt regnskap for små bedrifter

Hva er en forretningsplan? Det er oppskriften på suksess!

En forretningsplan er et dokument der du beskriver forretningsideen din – dens muligheter og utfordringer)– og din strategi for hvordan du skal lykkes med den.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er en forretningsplan

En forretningsplan er et dokument der du beskriver forretningsideen din (dens muligheter og utfordringer), og din strategi for hvordan du skal lykkes med den. En forretningsplan inneholder typisk beskrivelser av:

 • Etablering og oppstart av bedriften
 • Din/ditt teams bakgrunn og erfaringer
 • Konkurranse- og markedssituasjonen
 • Redegjørelse for finansiering, regnskapsføring og økonomi
 • Hvordan foretak skal organiseres (orgnisasjonsform)

Men før du går i gang med å skrive en forretningsplan, et viktig spørsmål:

Trenger du en forretningsplan

Uansett om du skal starte et lite enkeltpersonforetak ved siden av jobben, eller et stort aksjeselskap som på sikt skal bli livsgrunnlaget ditt: Det er en god idé å formulere en forretningsplan. Det er en bra øvelse å få ned på papiret hva som er forretningsideen din, og hvordan du skal gjøre virkelighet av den.

Når det er sagt: Med et lite ENK er sannsynligvis ikke dette en nødvendighet. Det virkelige behovet for en forretningsplan melder seg gjerne når dere er flere som skal starte opp en bedrift sammen, og dere skal søke om lån og finansiering, f.eks. fra Innovasjon Norge.

Vi kan for eksempel avsløre at gründerne bak Fiken ikke skrev en forretningsplan, og Volant hadde dette å si om om emnet da vi snakket med dem:

Vi skrev forretningsplan og hypoteser for de ulike ideéne vi hadde i starten. Vi brukte ikke så mye tid på dette. Det viktigste er at tallene går opp. Måten vi gjorde det på var å gjøre et overslag av markedsstørrelsen, sette en pris på produktene, finne innkjøpspriser på produktene, sette av en sum per salg til markedsføring og se om tallene gav mening.

Et alternativ er å begrense forretningsplanen til en beskrivelse av forretningsmodellen.

Forretningsmodell eller forretningsplan

Hva er en forretningsmodell?

En forretningsmodell beskriver hvordan du skal tjene penger på forretningsideen og foretaket ditt.

Dette er en naturlig og viktig del av forretningsplanen, men kan også fungere som en forretningsplan i miniutgave. Grunnen til at vi går såpass grundig inn på denne her, er at for mange bedrifter er dette en tilstrekkelig plan (det er i hvert fall et veldig bra utgangspunkt).

En stor fordel med denne metoden, er at den er enkel og kortfattet, og passer for både små enkeltpersonforetak og store, internasjonale selskaper. Den tvinger deg til så svare på de store, viktige spørsmålene, og slik gjør du det enkelt for utenforstående å forstå ideen og foretaket ditt.

Vi anbefaler deg å starte meg det viktigste: Kundene og verdien/nytten det du selger skal gi dem. Utover dette, er noe av det viktigste du skal svare på:

 • Hva skal du selge/levere?
 • Hvem er kundene?
 • Hvordan skal du selge/levere produktet/tjenesten din?
 • Hvordan skal du ta betalt?
 • Hvem er konkurrentene dine?

Hvis vi bruker Fiken som eksempel, så er svarene våre på dette:

 • Hva: Nettbasert regnskapsprogram.
 • Hvem: Alle enkeltpersonforetak og små bedrifter som har behov for å føre regnskap.
 • Hvordan: Digitalt/på nett.
 • Hvordan: Abonnementstjeneste med en fast, overkommelig månedspris per firma, pluss tilleggsfunksjonalitet etter behov, som lønn, næringsoppgave og mva-rapportering.
 • Konkurrentene: Andre regnskapsprogrammer og regnskapsførere.

Innovasjon Norge tilbyr ulike former for støtteordninger for gründere, og skriver at de har gode erfaringer med en metode som heter Business Model Canvas. Dette er en måte å visualisere, kartlegge og presentere forretningsmodellen din på, for slik å få bedre forståelse av hvordan du skal gå frem, og hva som trengs for å komme videre.

Dette gjør du ved å gå gjennom disse ni kategoriene (for å se hva som hører til ide forskjellige): kundesegmentet, verdiløftet, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader.

De fleste av disse er selvforklarende, men vi gir en kort beskrivelse av hver av dem likevel:

 • Kundesegmentet: Hvem skal du skape verdi for? Hvem befinner seg i målgruppen din? Er det bedrifter, privatpersoner, eller begge deler? Hvem er viktigst – hvem er idealkunden?
 • Verdiløftet: Sammen med kundesegment er verdiløftet grunnmuren forretningsmodellen din er bygget på. I verdiløfte beskriver du hvordan du skal gi nytte og verdi til kundene, og hvorfor de bør velge din tjeneste eller ditt produkt heller enn konkurrentens. Hvilket problem løser du og hvordan?
 • Kanaler: Når du vet hvem kundene dine er, og hvordan du skal selge inn det du selger (verdiløftet), må du finne ut hvordan de best kan nås. Hvilke kommunikasjonskanaler skal du bruke? Kanaler gjelder både salg, kommunikasjon og distribusjon. Selger du en kamerareim gir det f.eks. mening å annonsere på nettsidene til et fotomagasin. Selger du varmeflasker er kanskje radioreklame på P1 veien å gå. Skal du selge fra en fysisk butikk? Skal du annonsere i papiraviser, i podcaster, eller begge deler og mer til? Dette tar du stilling til her.
 • Kunderelasjoner: Dette punktet handler om hvordan du kommuniserer med kundene dine, og hvordan du vedlikeholder og opprettholder forholdet med dem. Hvordan legger du til rette for at de skal fortsette å være kunde hos deg, og hvordan tiltrekker du deg nye kunder basert på relasjonen du har til de eksisterende. En personlig og tilgjengelig kundeservice er for eksempel et godt virkemiddel her, men strategien må tilpasses tjenesten/produktet du leverer.
 • Inntektsstrøm: Hva er det du selger og hvordan selger du det? Er det et abonnement, en tjeneste, et éngangsprodukt, er det utleie-basert, eller noe helt annet? Hva du selger bestemmer hvordan du skal og kan ta betalt. Her kan du også kort gå inn på pris og prissetting. Kan du skape nye inntektsstrømmer? For eksempel: Et regnskapsprogram som legger til mulighet for å kjøre lønn har skapt en ny inntektsstrøm.
 • Ressurser: Ressurser kan være alt fra kreativitet og Excel-ekspertise, til beliggenheten på et butikklokale eller en mentor som kjenner bransjen du opererer i. Poenget med ressursene er at de skal brukes på best mulig måte for å nå kundesegmentet og holde verdiløftet, samt nå nye kunder og pleie forholdet til de eksisterende. Hvilke ressurser er helt avgjørende for din bedrift?
 • Kjerneaktiviteter: Dette er aktiviteter som må gjennomføres for å oppfylle verdiløftet til kundene. For eksempel: Fiken må la kundene gjøre sitt eget regnskap, og for å gjøre det må vi (1) Fortsette å utvikle programmet, og (2) Gi god kundestøtte til de som trenger hjelp. Fikens kjerneaktivitet er altså utvikling og kundeservice. Markedsføring og rekruttering (av nye ansatte) er eksempler på viktige aktiviteter, som for noen kan være kjerneaktiviteter.
 • Partnere: Hvem samarbeider dere med for å levere verdi til kundene, og hvem ser dere for dere at det kan være aktuelt å samarbeide med i fremtiden? Andre firmaer? Myndighetene? Investorer? Grendalag? Hvem er essensielle? Fiken samarbeider for eksempel med en rekke banker, Skatteetaten og mange andre som leverer tjenester som er relevante for kundene våre, som betalingsløsninger og en pensjon.
 • Kostnader: Hva er de største kostnadene nå, og hvordan kommer dette til å utvikle seg? Kanskje er det lønn og kontorleie. Kanskje garn – hvis du lever av å strikke.

Her er en mal for forretningsmodell du kan bruke (denne er basert på den originale Business Model Canvas utviklet av Alexander Osterwalder):

Et dokument som viser mal for forretningsmodell
Mal for forretningsmodell

Hvorfor lage forretningsplan

Det enkle svaret: For å gi deg selv – og de du skal samarbeide med – en ryddig og konkret fremstilling av forretningsideen din, og hvorfor den er knakende god. Det er den fordi du har tenkt gjennom alt (det aller viktigste, i hvert fall).

Et godt forarbeid gir deg en eklere oppstart og større sjanser for å lykkes ved at du går grundig gjennom både styrker og svakheter ved forretningsideen din. Skal du starte bedriften sammen med noen andre, er forretningsplanen både et godt utgangspunkt og en bra arena for å diskutere veien videre.

Hvis du har bestemt deg for å skrive en forretningsplan, er sjansen stor for at denne også skal fungere som et salgsdokument for potensielle leverandører, investorer og partnere, samtidig som den kan bli etterspurt når du eventuelt skal søke om lån og finansiering, eller offentlig støtte.

En forretningsplan blir ofte kalt et styringsdokument eller et styringsverktøy – altså en forklaring på hvordan du og foretaket ditt skal holde kursen. Noe av det viktigste med denne planen, er at den ikke er satt i stein – det er et levende dokument. Du oppdaterer den etterhvert som du får ny informasjon og nye erfaringer.

Dette bør en forretningsplan inneholde

Det finnes ingen absolutte regler for hva en forretningsplan skal inneholde. Hva den bør inneholde avhenger av hva du skal selge og hvordan. Når det er sagt, så mener vi at dette er fem grunnleggende elementer som det er naturlig å starte med:

 1. Sammendrag og presentasjon av ideen
  Bakgrunnen for prosjektet, hvem står bak og kort om markedet og mulighetene. Ikke mer enn to sider. Skal vekke nysgjerrighet og interesse. Beskriv oppstarten og veien fremover det neste året. Hva er visjonen for selskapet? For Fiken kunne vi sagt: Vår visjon er at alle som vil skal kunne føre sitt eget regnskap – raskt, enkelt og smertefritt. Forklar også hvordan du skal gjøre det. For Fiken: Ved å snakke et språk alle forstår; ved å forenkle alt som forenkles kan og ved å ha den beste kundestøtten. Her må det også komme frem hva som gir ditt produkt/din tjeneste et fortrinn. Hva gjør det/den konkurransedyktig?
 2. Presentasjon av deg (og de andre involverte)
  Formalia/CV, bakgrunn, utdanning, kompetanse, erfaringer og personlige egenskaper. Med utgangspunkt i dette skal det bli klinkende klart hvorfor du/dere er de riktige personene for å gjennomføre forretningsideen (og forretningsplanen). Her kan du også forklare hvordan foretaket skal organiseres: Organisasjonsformen, eierne og styret og de forskjellige stillingene/rollene. Hvis du allerede har relevante nøkkelpersoner/samarbeidspartnere utenfor bedriften, så er dette en positiv bidragende faktor som bør nevnes.
 3. Markedsanalyse
  En beskrivelse av din forretningsidé/bedrift med hensyn til kunder og konkurrenter. Hvem er kundene som skal nås – hvem er konkurrentene som skal slås? Størrelse og geografi er også viktig: Norge, verden, eller begge deler? En presis beskrivelse og vurdering av idealkunden er fundamentalt. Hvis du vet akkurat hvem du skal treffe, er det mye enklere å stille inn siktet presist.

  Her gir det mening å bruke det som heter en SWOT-analyse. SWOT står for (oversatt fra engelsk): Styrker, Svakheter, Muligheter og Trusler. Du går altså inn på hva som et ditt foretaks styrker og svakheter; hvilke muligheter som finnes for det – nå og i fremtiden, og hvilke trusler som finnes – altså konkurrenter. Hvordan skiller du deg ut – hva gir ditt foretak en fordel på markedsplassen?
 4. Markedsføringsplan, markedsaktiviteter og markedsstrategi
  Slik skal kundene nås og konkurrentene slås. Det beskriver du i markedsplanen din. Her kommer hele kostebinderiet inn – alle verdens kanaler og reklame og annonsering: Hvordan skal du snakke med, og komme i snakk med, målgruppen din? Via de fremdeles relevante steinaldermediene (TV og radio) i kombinasjon med den nye vinen (alt av sosiale medier)? En bra nettside må du (sannsynligvis) ha, og både nyhetsbrev og blogg er nyttig og relevant for mange.
 5. Økonomi (budsjetter og finansieringsplan)
  Her viser du at du har kontroll på pengene, og vet hva som skal til. Hva er de forventede inntektene og kostnadene? Dette er resultatbudsjettet ditt, som i prinsippet også blir likviditetsbudsjett ditt: En oversikt over kommende inntekter og utgifter (i Fiken har vi en egen budsjettfunksjon).

  Det sentrale spørsmålet som skal svares på her, er: Hvor kommer inntektene og utgiftene fra, og når? Hvor mye penger har dere selv, hvor mye må skaffes, og hvordan? Likviditet er viktig her:

Hva er likviditet

Likviditet beskriver evnen til å kunne å betale for seg, enten det er regninger, skatter, avgifter eller lønn. God likviditet vil si at man enkelt kan betale regninger til forfall, mens dårlig likviditet vil si at man har lite å gå på når utgifter skal betales.

Eksempel på forretningsplan

De ovenfornevnte punktene mener vi dekker det en grunnleggende forretningsplan bør inneholde. Her har vi lagt disse punktene inn i en gratis mal for forretningsplan som du kan laste ned. Ta en titt, og velge de punktene fra disposisjonen som fungerer og er nødvendig for deg og ditt foretak:

Hvis det noe du lurer på om Fiken eller regnskapsføring i selskapet ditt: Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no.

Vanlige spørsmål

Hva er en pengeku?

En pengeku er et reelt og mytisk dyr som alle bedriftseiere ønsker seg. Til tross for at pengekyr aldri er blitt observert ute i naturen, så vet vi at de kommer i mange farger og former.

Pengekuas mest markante trekk er at den er billig i drift, og drar inn uhorvelig mye grønt (penger) for bonden sin. Det klassiske eksempelet er: iPhonen er Apples pengeku.

I teorien kan pengekyr leve evig (så lenge de tilpasser seg de rådende forhold). I regnskapet legger du inn pengekyrne hvor enn det er plass til dem.

Hva er en forretningsidé?

Det er grunnmuren i bedriften din. Forretningsideen din er en kort og konsis beskrivelse av varen/tjenesten du skal levere; hvilke behov som skal dekkes, og for hvem (målgruppen). Den forklarer hva som skiller ditt foretak fra konkurrentene, og følgelig hvordan du skal tjene penger.

Hva er en bedriftsplan?

Bedriftplan brukes ofte som synonym for forretningsplan – det er altså det samme.

Hva er kapitalbehov?

Kapitalbehovet er hvor mye penger du trenger få starte bedriften din – eventuelt hvor mye du trenger for å utvide den eksisterende driften.

Andre nyttige artikler

Skrevet av

Simen Schikulski
Author image

Leder markedsavdelingen i Fiken. Liker merkevarebygging, bra kommunikasjon og cottage cheese!

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport