Superenkelt regnskap for små bedrifter

Hvordan velge mellom enkeltpersonforetak og AS

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Et av de vanligste og viktigste spørsmålene rundt det å starte egen bedrift – er om du bør velge aksjeselskap (AS) eller enkeltpersonforetak (ENK). Det finnes dessverre ikke et fasitsvar på dette spørsmålet. Som med så mye annet, kommer svaret an på hva som er viktig for deg, og hvordan din økonomiske situasjon ser ut.

Hva er organisasjonsform

Når du velger mellom AS eller enkeltpersonforetak, så er det snakk om hva slags organisasjonsform du velger.

En organisasjonsform er det samme som selskapsform, og beskriver den juridiske organiseringen av en bedrift.

Valg av organisasjonsform bestemmer blant annet hvilke plikter og rettigheter man har ovenfor myndighetene, hvor mye risiko som er involvert, og om man kan være ansatt i egen bedrift eller ikke.

Forskjellen på AS og enkeltpersonforetak

Før vi kan svare på om du bør velge AS eller enkeltpersonforetak, må vi se litt på hva som er hovedforskjellen på disse to selskapsformene:

AS – aksjeselskap

Et AS er en egen juridisk person, som i nesten alle sammenhenger er fullstendig uavhengig fra deg som privatperson (dette gjelder også om du eier alle aksjene i selskapet). AS-er må selv skatte av sitt eget overskudd og dersom selskapet gjør noe feil, eller ikke kan betale for seg, så er det i utgangspunktet selskapet selv som må svare for dette. Du som privatperson kan ha en rolle i dette AS-et – for eksempel at du er aksjonær (eier), daglig leder, styreleder eller ansatt – men du er ikke AS-et ditt.

Enkeltpersonforetak – ENK

Et enkeltpersonforetak er ikke en egen juridisk person. Et enkeltpersonforetak er knyttet direkte sammen med deg som privatperson. Du som privatperson må skatte av enkeltpersonforetak sitt overskudd, og dersom selskapet gjør noe feil, eller ikke kan betale for seg, så er det ditt personlige ansvar. Du er enkeltpersonforetak ditt.

Fordeler og ulemper ved AS

Fordeler med AS

Du har begrenset personlig ansvar: Driften av et enkeltpersonsforetak er knyttet til deg og din personlige økonomi, slik er det ikke i et AS. Aksjeloven sier at selskapet selv er ansvarlig for sine forpliktelser, altså ikke du som privatperson. Satt på spissen: Går det dårlig med selskapet, kan du tape alt du har investert (inkludert aksjekapitalen som krevdes for å starte), men dette griper ikke inn i din privatøkonomi (med mindre du har garantert personlig for aksjeselskapets gjeld).

Du har rettigheter som alle andre ansatte (så lenge du tar ut lønn): Du har rett på sykelønn/dagpenger under sykdom/ved arbeidsledighet eller oppdragstørke, samt uføretrygd, fødselspenger og pensjonssparing. Skal du kompensere for dette i et enkeltpersonsforetak, må du kjøpe tilleggsforsikring/sette av penger på egen hånd. NB: I begynnelsen jobber mange uten å være formelt ansatt i aksjeselskapet sitt, og har da ikke disse rettighetene ennå. Du må altså ha tatt ut lønn for å ha krav på disse godene (ulønnet arbeid gir ikke grunnlag for dette). Inntektskravet for å kunne benytte deg av disse ordningene er at du har tjent minst et halvt grunnbeløp (mellom 50 og 60 000 kr) i perioden som utgjør sykepengegrunnlaget (de tre månedene forut for sykemeldingen). Trygdeloven spesifiserer: «I et arbeidsforhold som har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre hele kalendermåneder, skal dette kortere tidsrommet legges til grunn.»

I et AS kan du redusere skatten ved at du ikke tar ut hele overskuddet: Det gjør du ved å la penger bli stående i selskapet. Da betaler du bare 22 prosent skatt på pengene som du lar stå igjen, mens i et enkeltpersonforetak må du betale en høyere sats på hele overskuddet uavhengig av om det tas ut eller ikke. Så om du tjener mer enn en trenger til forbruk, er det derfor bedre med AS.

Investeringsvennlig: Både med hensyn til personlig ansvar og det praktiske rundt det å få inn investorer, er AS i de fleste tilfeller bedre egnet enn et enkeltpersonsforetak. Lar du overskuddet stå i selskapet, uten å betale det ut som utbytte, har du også mer penger å investere for, siden skatten på utbytte er høyere enn på overskudd.

Drift: Et AS koster faktisk ikke mer å drive enn et enkeltpersonforetak. Når AS-et betaler ut lønn til deg som ansatt, må AS-et i tillegg betale 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift. Dette er en utgift AS-et får skattefradrag for. Som ansatt må du betale 8 prosent trygdeavgift, men som ansatt får du også et minstefradrag på opptil 109 950 kr. På næringsinntekt fra enkeltpersonforetak slipper du arbeidsgiveravgift, men som privatperson må du betale 11,2 prosent pensjonsavgift, og du får ikke noe minstefradrag. Samlet sett er derfor utgiften for deg og foretaket nesten helt lik. Dersom du skal ta ut 500 000 kr fra foretaket/selskapet til deg privat, og ikke har annen inntekt, så vil forskjellen på AS og ENK være på under 1 000 kr i skatt).

Ulemper med AS

Dersom du lurer på potensielle ulemper ved aksjeselskap som organisasjonsform, finnes det noe punkter som kan nevnes:

Fordeler og ulemper ved enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak fordeler

 • Enkelt og billig å opprette.
 • Eieren bestemmer alltid alt.
 • Ikke styre eller generalforsamling (fordi eieren alltid bestemmer alt).
 • Mindre papirarbeid (enn aksjeselskap) – både ved oppstart og fortløpende (tror bare å levere skattemelding de årene det er aktivitet i selskapet).
 • Ingen stiftelsesdokumenter eller krav om aksjekapital.
 • Slipper å lage og levere inn årsregnskap til Brønnøysundregistrene: Det økonomiske resultatet av driften er ikke offentlig tilgjengelig som med AS.

Enkeltpersonforetak ulemper

 • Enkeltpersonforetak er en del av din privatøkonomi. Eieren har derfor ubegrenset ansvar for gjelden til bedriften, uansett om den legges ned eller går konkurs.
 • Én person eier alltid hele bedriften, og kan derfor ikke få inn eksterne investorer.
 • AS oppfattes ofte som mer seriøst, fordi større og mer etablerte bedrifter gjerne er AS.
 • Det er ikke mulig for eier av enkeltpersonforetak å være ansatt i foretaket (men det er mulig å ha andre ansatte), og har derfor ikke samme trygderettigheter som vanlig ansatte, med hensyn til f.eks. dag- og sykepenger, og pensjon.
 • I et AS kan du redusere skatten ved at du ikke tar ut hele overskuddet, men lar penger bli stående i selskapet. Da betaler du bare 22 prosent skatt på pengene som du lar stå igjen, mens i et enkeltpersonforetak må du betale en høyere sats på hele overskuddet uavhengig av om det tas ut eller ikke. Så om du tjener mer enn du behøver til forbruk, kan det derfor være bedre med AS.

Her kan du lese vår artikkel Starte enkeltpersonforetak: Regler, tips og pris.

Slik velger du AS eller enkeltpersonforetak

Her har jeg samlet noe vanlig problemstillinger/spørsmål med hensyn til valget mellom enkeltpersonforetak og AS.

Når du er fast ansatt, men vil tjene litt ekstra på siden

Jeg er fast ansatt i en bedrift jeg ikke har noen andre roller i der jeg får en “helt vanlig” lønn på 400 000 kr i året. Målsetningen med foretaket jeg skal starte, er å få utbetalt noen tusenlapper ekstra i måneden, i tillegg til fastlønnen min. Bør jeg velge AS eller ENK?

Her vil det som oftest være smart å velge enkeltpersonforetak. Det er den vanlige lønnen din som betaler lånet eller husleien din, og gjør at du opparbeider deg tilstrekkelig rettigheter ved arbeidsledighet, sykdom og fremtidig pensjon. Siden de ekstra tusenlappene fra foretaket ditt her ikke er avgjørende for din økonomi, så vil nok enkelheten ved å opprette et enkeltpersonforetak være viktigst for de fleste.

Når foretaket skal bli hovedinntekten din

Jeg er ikke ansatt noe annet sted. Foretaket jeg driver med går 400 000 kr i overskudd og står for det aller meste av de private inntektene mine. Jeg er avhengig av utbetalinger fra selskapet mitt for å kunne betale privat lån eller husleie. Bør jeg velge AS eller ENK?

Her vil det som oftest være smart å ha et AS (med mindre du er kunstner*). Dersom du skulle bli syk eller arbeidsledig, så er rettighetene dine betydelig dårligere med et enkeltpersonforetak enn med et AS. Siden du her som privatperson er avhengig av inntektene fra foretaket ditt, er det som hovedregel for risikabelt å ha et enkeltpersonforetak. Du bør derfor heller bruke litt mer tid og penger på å starte et AS.

*All utførelse og salg av egen musikk/kunst, samt rettigheter knyttet til dette, er unntatt mva i enkeltpersonforetak. I AS vil derimot salg av kunstverk og rettigheter for musikk være med 25 prosent mva.

Når du er fast ansatt, men vil starte et større selskap på siden

Jeg er fast ansatt i et selskap jeg ikke har noen andre roller i der jeg får en lønn på 900 000 kr i året. Nå ønsker jeg å starte et foretak som jeg tror kan bli stort en gang i framtiden, men vil ikke ta ut noe penger fra det på flere år. Bør jeg velge AS eller ENK?

Her vil det som oftest være fordelaktig å ha et AS. Siden du allerede har mer enn 791 000 kr i året, så blir ikke sykepenger, arbeidsledighetstrygd, eller pensjon bedre av at du får enda mer lønn. Du får altså ikke noen av de positive tingene ved å være ansatt eller å ha et enkeltpersonforetak. Da kan det være smart å ha et AS, men ikke ta ut lønn fra AS-et. Da må ikke du som privatperson skatte noe. Men AS-et må skatte 22 prosent av et eventuelt overskudd. For deg kan det også være lurt å vurdere å opprette et holdingselskap.

Når du har planer om større investeringer i utstyr, og i tillegg ha ansatte

Jeg skal gjøre noen større investeringer i maskiner som jeg skal leie ut, og vil ta opp et større lån i en bank for å finansiere dette. Og jeg planlegger å få flere ansatte i foretaket. Jeg er litt usikker på om dette prosjektet kommer til å gå bra eller ikke, men jeg har troen. Bør jeg velge AS eller ENK?

Skal du gjøre større investeringer, og/eller det er det en risiko for at du ikke klarer å betale renter og avdrag på lånet som selskapet tar opp, er det smart å stifte et AS. Grunnen er at dersom selskapet skulle gå konkurs, er det ikke noe du må dekke privat (med mindre du har handlet uaktsomt eller gått godt for gjelden privat). I et enkeltpersonforetak er du personlig ansvarlig for å betale alle regningene som selskapet får, så om selskapet går konkurs, vil det i prinsippet si at du personlig må ta over gjelden til selskapet og betale ned, noe som kan øke sjansen for å gå personlig konkurs.

Når du skal starte selskap sammen med andre

Jeg og en venn skal starte et foretak sammen. Bør jeg velge AS eller ENK?

Dere bør opprette et AS. Dersom dere driver dette som et enkeltpersonforetak kommer all risiko og inntekt på den ene av dere, og den andre må få lønn fra denne personen. Dere er da ikke likeverdige parter i dette firmaet.

Enkeltpersonforetak eller AS oppsummert

Å ha et AS og ta ut lønn fra dette er mindre risikabelt og gir deg bedre rettigheter enn å ha et enkeltpersonforetak.

Men å ha et enkeltpersonforetak er litt billigere og gir deg litt færre skjema å levere.

Så spørsmålet blir hva som er viktigst for deg: Trygghet? Eller å spare litt tid og penger?

En tommelfingerregel som kan være grei å ha i bakhodet er:

 • Dersom foretaket ditt er en ekstrainntekt på toppen av en vanlig lønn, eller dersom du ikke helt vet om dette foretaket er noe du vil satse skikkelig på, da er det bare å registrere et enkeltpersonforetak – det er et godt valg.
 • Dersom du er avhengig av pengene du får inn gjennom foretaket ditt, hvis det er denne inntekten du skal leve av, da mener vi at du bør vurdere å stifte et AS. AS er muligens litt tyngre å komme i gang med, men når du først har kommet i gang, er det ikke noe særlig mer komplisert enn enkeltpersonforetak (og vi i Fiken hjelper deg gjerne på veien).

Hva er skattefri omdanning: fra enkeltpersonforetak til AS

En viktig avklaring innledningsvis: Skattefri omdanning har egentlig kun har med skatteberegning å gjøre, og det som egentlig skjer er uansett at ett foretak legges ned og aktiviteten flyttes til det andre. Foretaket endrer sin juridiske struktur, mens skattemessig behandles det som om ingen endring har skjedd. Teknisk sett er det derfor misvisende å si at et enkeltpersonforetak omdannes til et AS (selv om det i skattereglene faktisk er et unntak fra å beregne skatt).

Utgangspunktet er imidlertid at når eiendeler flyttes over til et nytt foretak skal det beregnes gevinst eller tap på verdien av eiendelene, men i kanskje de fleste tilfellene vil ikke dette uansett ikke medføre noen skatt av betydning å betale. Omdanninger kan med andre ord være skattefrie selv om de ikke nødvendigvis er følger reglene, eller oppfyller kravene (se under neste overskrift), for “skattefri omdanning”.

Skattefri omdanning kan være aktuelt for ulike typer foretak, som enkeltpersonforetak, selskap med deltakerfastsetting, samvirkeforetak eller NUF (norskregistrert utenlandsk foretak), som driver næringsvirksomhet og ønsker å omdanne seg til aksjeselskap.

Krav for skattefri omdanning

Det er flere krav som må oppfylles for å gjennomføre en skattemessig omdanning. Noen av de viktigste inkluderer:

 1. Nystiftet aksjeselskap: Aksjeselskapet som omdanningen skjer til, må være nystiftet.
 2. Revisorbekreftelse: En statsautorisert revisor må godkjenne omdanning.
 3. Overføring av eiendeler, gjeld og alt annet som har med driften av selskapet å gjøre: Aksjeselskapet må overta eiendeler og gjeld fra det eksisterende foretaket.
 4. Kontinuitet: Virksomheten må fortsette som før etter omdanningen. Det betyr at de samme aktivitetene må pågå, og at foretaket som omdannes, ikke er nedlagt eller opphørt før omdanningen.
 5. Tidsramme for stiftelse og registrering: Foretaket må være stiftet og melding sendt til Foretaksregisteret i løpet av tidsrommet 1. januar til 1. juli i skatteleggingsperioden.
 6. Skattetrekk og arbeidsgiveravgift: Det må være foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli.
 7. Eierskap: Det er krav til eiermessig kontinuitet. Det vil si at omdanningen ikke må forskyve eierinteressene i selskapet. Ved skattemessig omdanning av et enkeltpersonforetak vil det ikke kunne tas inn nye eiere.

Ved omdanning vil det nystiftede aksjeselskapet få tildelt et nytt organisasjonsnummer. Det betyr at alle avtaler som det gamle foretaket har med kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, må som hovedregel reforhandles eller bekreftes.

Hvis virksomheten drives uforandret videre som et nytt aksjeselskap, kan det søkes om å videreføre en eventuell merverdiavgiftregistrering. Det slipper å vente med mva-registreringen til omsetningen i løpet av en tolvmånedersperiode har oversteget 50 000 kroner.

Dokumentasjon for at aksjeselskapet er meldt til Foretaksregisteret innen fristen, må vedlegges skattemelding for formues- og inntektsskatt.

Reglene for skattemessig omdanning er detaljert beskrevet i skatteloven og skatteforskriften. For mer informasjon om skattemessig omdanning, kan du besøke Skatteetatens og Altinns nettsteder, som inneholder detaljerte veiledninger og ressurser om dette temaet.

Slik starter du AS enkelt og gratis

Du kan velge å starte AS ved å registrere selskapet med samordnet registreringsmelding i Altinn, men for å gjøre det enklere å starte eget AS, har Fiken laget en gratis og forenklet måte å starte AS på. Du betaler altså ingenting for å bruke tjenesten – det er eneste du må betale, er registreringsgebyret Brønnøysundregistrene (5570 kr).

Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut litt grunnleggende informasjon og klikke deg gjennom veiviseren vi har laget – steg for steg. Her har vi forenklet det som forenkles kan. Som en bonus får du, om du vil, ferdig oppsatt og integrert regnskap i Fiken og bedriftskonto i Folio – med påkrevde nødvendigheter som aksjeeierbok og åpningsbalanse på plass.

Slik starter du enkeltpersonforetak enkelt og gratis

For å gjøre det enda enklere å starte enkeltpersonforetak, har Fiken laget en gratistjeneste for å starte enkeltpersonforetak. Du betaler altså ingenting for å bruke tjenesten – det er eneste du må betale, er registreringsgebyret i Enhetsregisteret (2 499 kr, eller 2 656 kr for å registreres i både Enhets- og Foretaksregisteret).

Det er enkelt å klikke seg gjennom skjemaet som må fylles ut – steg for steg. Vi har forenklet det som forenkles kan.

Noe du lurer på om Fiken, eller disse tjenestene? Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no.

Skrevet av

Kjartan Bærem
Author image

Kursansvarlig i Fiken, og daglig leder i konas lille selskap.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport