Superenkelt regnskap for små bedrifter

Årsregnskap (2024): Hvem må levere, når og hvordan

Her forklarer vi enkelt alt du trenger å vite om årsregnskap: Hva det er, hva det skal inneholde, hvem som må levere, og hvordan du leverer.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er et årsregnskap

Et årsregnskap er en oversikt over et gitt års hendelser i selskapet ditt. Kort oppsummert: Alle dine inntekter og utgifter, som utgjør årsresultatet ditt.

Greit å vite: Årsregnskap kalles også finansregnskap og eksternregnskap.

Årsregnskapet er tett forbundet med skattemeldingen (tidligere kalt næringsoppgaven), og mange lurer på hva forskjellen på disse to er. Begge disse rapportene baserer seg på de samme tallene, forskjellen er:

 • Du leverer skattemeldingen for at Skatteetaten skal vite hvor mye du skal betale i skatt.
 • Du leverer årsregnskapet fordi det kreves at regnskapstallene for de pliktige selskapene skal være offentlig tilgjengelig.

Hvorfor må man sende inn årsregnskapet

Innlevering og offentliggjøring av årsregnskapet handler om åpenhet i næringslivet. Myndighetene offentliggjør denne informasjonen for at 'brukere' av årsregnskapet ditt skal kunne vite hvordan den økonomiske situasjonen i bedriften er. 

Brukere av årsregnskapet ditt kan for eksempel være kredittinstitusjoner, kunder, leverandører og konkurrenter. Når du for eksempel søker opp et firma og får treff i Proff eller Purehelp, er det tallene fra årsregnskapet du får tilgang til. Kort oppsummert kan man si:

Innlevering og offentliggjøring av årsregnskapet handler om åpenhet i næringslivet.

Hvem må levere årsregnskap

Hovedregelen er at disse selskapsformene har regnskapsplikt og derfor må levere inn årsregnskap: AS, ASA, NUF, stiftelser, borettslag, boligbyggelag, statsforetak, verdipapirfond og partrederi.

Hva betyr regnskapspliktig?

Regnskapspliktig betyr at et selskap må levere et årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund hvert år.

Enkeltpersonforetak og andre typer foretak kan også være pliktige til å levere. Det som avgjør, er om man oppfyller visse kriterier: eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk. Her finner du utfyllende informasjon om hvem som må levere årsregnskap, men i utgangspunktet må du altså det hvis du har et AS, ASA, NUF eller driver en stiftelse.

Du kan også lese mer om hvem som er regnskapsliktige hos Lovdata: Lov om årsregnskap (regnskapsloven).

Årsregnskap eksempel: Hva skal det inneholde

Uansett om du gikk med overskudd eller underskudd i fjor: Du må rapportere inn hva som er grunnlaget for resultatet i selskapet ditt. For å gi en oversikt over det, kreves det at årsregnskapet du leverer inn skal inneholde:

 • Resultatregnskap, som driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader.
 • Balanse, som er eiendeler, gjeld og egenkapital.
 • Noter, som er forklaringer til ulike poster i regnskapet.

Noen noter er lovpålagte, mens andre legges ved dersom tallene i resultat- og balanserapportene alene ikke gir et godt nok bilde av driften.

Skjermbilde som viser eksempel på årsregnskap inne i Fiken
Eksempel på årsregnskap inne i Fiken.

Noen må også rapportere inn kontantstrømoppstilling. Dette er en oversikt over innbetalinger og utbetalinger i foretaket i den aktuelle perioden. Men små foretak – salgsinntekter på under 70 millioner – trenger ikke å legge ved dette.

Dersom du må gjøre rede for kontantstrømoppstilling, må du også levere styrets årsberetning. Dette er redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet sier noe om utviklingen i bedriften og forutsetningene for fortsatt drift. Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men kommer i tillegg.

Selve utforming av årsregnskapet er et standardisert skjema i Altinn. Du skal/kan altså ikke levere inn balansen din i Word eller Excel.

Når og hvordan skal årsregnskapet leveres

For å unngå forsinkelsesgebyr må du sende inn årsregnskap senest 31. juli. For regnskapsåret 2023 er altså fristen 31. juli 2024.

Altinn opplyser om at: Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen én måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

Så mens fristen for å utarbeide årsregnskapet er 30. juni, så er 31. juli fristen for å levere det. Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven (Lov om årsregnskap) og godkjennes av generalforsamlingen.

Hva er generalforsamling?

Generalforsamlingen er aksjeeierne i et AS, og utgjør den øverste myndigheten. Det er generalforsamlingen som velger styret i selskapet.

Når det kommer til selve innleveringen har du to valg: Du kan hente ut den ovenfornevnte informasjonen (resultatregnskap, balanse og noter) fra regnskapssystemet ditt, og bruke dette skjemaet for levering av årsregnskapet i Altinn, eller, hvis regnskapsprogrammet du bruker støtter det, kan du levere direkte til Altinn.

Skjermbilde som viser skjema for manuell innlevering av årsregnskap hos Altinn
Skjema for manuell innlevering av årsregnskap hos Altinn.

Ettersom du bruke dette skjemaet for å levere manuelt, kan du ikke bruke en egen mal for innlevering av årsregnskapet. Her er et eksempel på årsregnskap klart til utfylling hos Altinn:

Skjermbilde som viser eksempel på Altinns mal for utfylling av årsregnskap.
Eksempel på Altinns mal for utfylling av årsregnskap.

Hva er en årsberetning

En årberetning er en redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet sier noe om utviklingen i bedriften og forutsetningene for fortsatt drift. Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men kommer i tillegg.

De som defineres som «små foretak» skal ikke levere årsberetning, og de fleste regnskapspliktige virksomheter er små i regnskapsmessig forstand: Foretaket ditt må ha salgsinntekter på over 70 millioner kroner for å karre deg ut av kategorien små foretak.

Her finner du utfyllende informasjon om utarbeidelse av årberetning finner du hos Lovdata.

Levere årsregnskapet fra Fiken

For å levere årsregnskapet, må du først ha avsluttet fjoråret og levert skattemeldingen. Når du har gjort det, kan du velge å levere årsregnskapet til Altinn via Fiken.

Skjermbilde som viser menyvalget årsregnskap i Fiken
Først lukke regnskapet, så levere skattemeldingen, deretter sende inn årsregnskapet.

I den første delen av innleveringen av årsregnskapet stiller Fiken deg noen spørsmål om selskapet ditt – for eksempel om du har brukt regnskapsfører eller revisor, og om selskapet er en del av et konsern.

Du bekrefter deretter at dette er det offisielle, utarbeidede årsregnskapet for selskapet ditt, og at resultatregnskapet og balansen stemmer.

Noter i årsregnskapet

Etter dette kommer du til punktet som mange tidligere gruet seg til – notene. Notene i årsregnskapet er informasjon som forteller litt mer om hva som ligger bak regnskapstallene dine. En del noter er pålagte, mens andre er frivillige og kan brukes om man vil forklare hvorfor ting er som de er.

Notene er et vedlegg som skal legges ved årsregnskapet, og Fiken kommer automatisk med forslag til hvordan de skal se ut, og oppretter disse for deg:

Skjermbilde som viser eksempler på noter som Fiken foreslår å opprette
Eksempler på noter som Fiken foreslår å opprette.

Når du har godkjent og lagret alle notene, sender du årsregnskapet til Altinn og signerer. Ferdig!

Skjermbilde fra Fiken som viser at årsregnskapet er sendt til Altinn!
Ferdig innsendt årsregnskap til Altinn!

OBS: Noen må logge inn hos Altinn for å signere, men må du det, så får du beskjed om det.

Årsregnskap oppsummert

Å måtte levere årsregnskapet kan kanskje føles som å bli sparket når du allerede ligger nede. Har du ikke akkurat gjort deg ferdig med skattemeldingen, og nå dette?! Enda en innlevering?

Det positive er: Når du er kommet frem til årsregnskapet, har du avsluttet fjoråret – da er mye gjort.

Å måtte levere årsregnskapet ditt er altså ikke som å bli sparket når du ligger nede. Å levere årsregnskapet er å hekte av seg ryggsekken som inneholder siste rest av fjoråret. Du kan nå puste lettet ut, og ta fatt på sommeren og resten av året med ny giv.

Her finner du en detaljert gjennomgang av hvordan levere årsregnskap fra Fiken til Altinn, og er det noe du lurer på om Fiken: Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no.

Vanlige spørsmål

Hva er et konsern? En slags borg?

Ikke helt. Et konsern er en selskapsform som oppstår når det som kalles et morselskap har ”bestemmende innflytelse” over ett eller flere andre selskaper (datterselskap). Det er egne regler for utarbeidelse av årsregnskap for konsern – det kan du lese om her.

Revisjonsplikt høres ikke særlig gøy ut. Hva er det?

Ikke regn med latterkrampe, nei. Revisjonspliktig betyr at et godkjent revisjonsselskap, eller en registrert eller statsautorisert revisor, må foreta en revisjon (kontroll) av regnskapet ditt. Etter gjennomgangen skal revisor lage en revisjonsberetning som skal sendes inn sammen med årsregnskapet til Regnskapsregisteret.

Revisjonsplikt slår inn når omsetningen din er over 5 millioner kroner forrige regnskapsår, og én av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt:

 • Balansen din viser eiendeler over 20 millioner.
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 20 årsverk.
 • Er skattemeldingen og årsregnskapet det samme?

  Nei. Begge disse rapportene baserer seg på de samme tallene, forskjellen er:

 • Du leverer skattemeldingen for at Skatteetaten skal vite hvor mye du skal betale i skatt.
 • Du leverer årsregnskapet fordi det kreves at regnskapstallene for de pliktige selskapene skal være offentlig tilgjengelig.
 • Jeg sendte inn ett årsregnskap med feil i. Hva gjør jeg nå?

  Du skal ikke skamme deg, i hvert fall. Vi gjør alle feil. Du må bare sende inn et nytt årsregnskap. Uten feil. Du får ikke slettet det gamle.

  Årsberetningen... Forklar, er du snill...

  Med glede: En årsberetningen er en redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet sier noe om utviklingen i bedriften og forutsetningene for fortsatt drift. Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men kommer i tillegg.

  De som defineres som "små foretak" skal ikke levere årsberetning, og de fleste regnskapspliktige virksomheter er små i regnskapsmessig forstand: Foretaket ditt må ha en salgsinntekt på over 70 millioner kroner for å karre deg ut av kategorien "små foretak".

  Regel om begrenset regnskapsplikt. Hva er det?

  Begrenset regnskapsplikt innebærer at regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper (som oppfyller vilkårene for små foretak) kan utarbeide og levere en forenklet utgave av sitt årsregnskap.

  Hva er forskjellen på bokføringsplikt og regnskapsplikt?

  Bokføringsplikt betyr at du må føre regnskap. Altså at du må dokumentere og kunne presentere dine inntekter og utgifter (for Skatteetaten). Alle som leverer næringsoppgave og/eller mva-melding til myndighetene er bokføringspliktig.

  Regnskapsplikt: Å være regnskapspliktig betyr at du må føre regnskap, samt utarbeide og levere inn et årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Dette skal bestå av minst resultat, balanse og noter. Hovedregelen er at selskapsformene AS, ASA og NUF, samt stiftelser, er regnskapspliktige, og følgelig må levere inn årsregnskap.

  Alle som er regnskapspliktig er også bokføringspliktig.

  Fritak fra bokføringsplikt: Noen personlig næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave. Vilkår for fritak er blant annet at du har inntekter under 50 000 kr og ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Har du fritak fra å levere næringsoppgave, har du heller ikke bokføringsplikt, men du må likevel ha oversikt over dine inntekter og kostnader.

  Skrevet av

  Kjartan Bærem
  Author image

  Kursansvarlig i Fiken, og daglig leder i konas lille selskap.

  Superenkelt regnskap for små bedrifter

  Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

  Prøv Fiken gratis

  Allerede registrert? Logg inn

  Superenkelt regnskap for små bedrifter

  Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport