Superenkelt regnskap for små bedrifter

Hva vil det si å ha revisjonsplikt

Revisjonsplikt betyr at årsregnskapet til et selskap må revideres. Revisjon innebærer å kontrollere at årsregnskapet er ført i henhold til gjeldende lover og regler.

Fordi årsregnskapet leveres hvert år, utføres også lovpålagt revisjon årlig, etter at årsregnskapet er utarbeidet. Selskaper med revisjonsplikt må legge ved revisjonsberetningen ved innsendelse av årsregnskapet.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hvilke selskaper har revisjonsplikt

Alle stiftelser, ASA og finansforetak (banker, forsikringselskaper o.l.) har revisjonsplikt – uavhengig av størrelse.

Små selskaper, med organisasjonsformen AS, enkeltpersonforetak, NUF, ansvarlig selskap (ANS/DA) og Samvirkeforetak (SA) har i utgangspunktet revisjonsplikt, men kan velge bort revisjon dersom de har verdier under følgende terskelverdier (2023):

Revisjon må velges bort

De nevnte regnskapspliktige organisasjonsformene (som AS og NUF) må aktivt velge bort revisjon for å være fritatt.

Dette kan de for eksempel gjøre i forbindelse med registreringen av selskapet eller ved en ekstraordinær generalforsamling, dersom selskapet har verdier under terskelverdiene nevnt ovenfor.

Du endrer på om selskapet har revisor eller ei i skjemaet samordnet registermelding.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Hvorfor utføres revisjon

En revisjon utføres for å kvalitetssikre at tallene som selskapet rapporterer inn er korrekte. En revisjon utføres av en uavhengig part, og fungerer dermed som et kvalitetsstempel for investorer, kunder, myndigheter eller finansinstitusjoner.

Hvordan gjennomføres revisjon

Dersom et selskap har revisjonspliktig, må en ekstern revisor (ofte et revisjonsselskap) foreta en kontroll av revisjonen. Det viktige å merke seg her, er at egentlig hvem som helst kan gjennomføre revisjonen. Som regel er det en revisormedarbeider som utfører den, men den som signerer revisjonsberetningen må være statsautorisert revisor (se neste avsnitt om revisjonsberetning).

Det er altså veldig sjelden at en statsautorisert revisor faktisk er den som gjør revisjonen, men hen står altså som ansvarlig for revisjonen, og bekrefter ved å kontrollere og signere revisjonsberetningen at revisjonen er blitt gjennomført etter gjeldende lover og regler.

Kostnaden for å gjennomføre en revisjon må selskapet dekke selv, og denne vil variere ut i fra selskapets størrelse og regnskapets kompleksitet.

Alle revisjonspliktige foretak må sende inn årsregnskapet sammen med en revisjonsberetning. Revisjonsberetningen offentliggjøres sammen med årsregnskapet.

Hva er revisjonsberetning

En revisjonsberetning er et dokument som legges ved en uført revisjon og oppsummerer resultatet av revisjonen. Dette inkluderer å påpeke eventuelle svakheter, feil og mangler, og hva som følgelig må utbedres.

Hensikten med revisjonsberetningen er å bekrefte at revisjonen er gjennomført slik den skal, etter de gjeldende lover og forskrifter, og i tråd med god revisjonsskikk. God revisjonsskikk innebærer å følge Revisjonsstandardene, forkortet ISA: International Standards on Auditing.

Ifølge Revisorforeningen, skal den som gjennomfører revisjonen (og den som signerer revisjonsberetningen) fokusere på å:

 • Avdekke og anslå faren for feilinformasjon i årsregnskapet, og innhente tilstrekkelig med informasjon for å sikre at både utilsiktede feil og eventuelle bevisste utelatelser blir oppdaget.
 • Planlegge og gjennomføre revisjonhandlinger som er relevante og hensiktetsmessige med hensyn til det spesifikke selskapet, basert på forståelsen av selskapets egen interne kontroll (av årsregnskapet). Dette innebærer blant annet å evaluere om de anvendte regnskapsprinisppene er de riktige å bruke, og hvorvidt de vedlagte noteopplysningene er tilstrekkelige og troverdige.
 • Avgjøre om ledelsen i selskapet har rett i at det fortsatt er forutsetning for videre drift (dersom de hevder det). Dette gjøres i årsberetningen, basert på årsregnskapet/resultatet av revisjonen. Dersom revisjonen avdekker tvil om forutsetningene for videre drift, skal det vises til hva i årsregnskapet som skaper denne tvilen, og hva som kan gjøres for utbedre situasjonen (altså at konklusjonen av revisjonen blir positiv – at det finnes forutsetninger for videre drift).
 • Gi en helhetlig vurdering av årsregnskapet, og slik svare på om innholdet, strukturen og noteopplysningene gir et korrekt og sannferdig inntrykk av de transaksjonene som ligger til grunn for regnskapet.

Revisjonsberetningen legges ved årsregnskapet når det leveres til Regnskapsregisteret (som er en del av Brønnøysundregistrene).

Hva er en revisor

En revisor er en fagperson som utfører revisjon. Revisjon er å kontrollere at bedrifters årsregnskap er ført etter gjeldende lover og regler. En revisor er som regel ansatt i et revisjonsselskap, og mange har også andre arbeidsoppgaver, for eksempel rådgiving og veiledning for bedrifter.

Hvordan bli statsautorisert revisor

For å bli statsautorisert revisor, må man ha fullført en mastergrad i regnskap og revisjon. Etter å ha fullført denne utdannelsen, kreves det følgende for å søke om godkjenning fra Finanstilsynet, som gir tittelen Statsautorisert revisor:

 • 3 års relevant praksis
 • En praktisk prøve
 • Politiattest

Dersom bedriften din er pålagt revisjon, så vet du at disse kravene er oppfylt når du hyrer en revisor gjennom et autorisert revisjonsselskap. Det er altså ikke noe du trenger å bekymre deg for.

Forskjellen på statsautoriserte revisorer og registrerte revisorer

Frem til 1.1.2021 fantes det to forskjellige typer revisorer: Statsautoriserte og registrerte revisorer. Slik er det ikke lenger.

Fra 1.1.2021 finnes det bare statsautoriserte revisorer. De som tidligere var registrerte revisorer kvalifiserte automatisk til tittelen statsautorisert revisor etter den nye ordningen.

Forskjellen på disse var hvor lang utdanning de hadde, og hvem de følgelig kunne påta seg oppdrag for.

Her kan du lese vår artikkel Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører.

Hva er et årsregnskap

Et årsregnskap er en rapport over et selskaps inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og egenkapital. Denne regnskapsrapport er det obligatorisk for flere selskaper med regnskapsplikt å levere.

Rapporten fungerer som en oversikt over det økonomiske resultatet av driften i et gitt år (resultatregnskap), samt den økonomiske stillingen på slutten av året (balanserapport).

Årsregnskapet offentliggjøres av myndighetene etter innlevering/godkjenning. Dette fordi det er bestemt at denne informasjonen skal være offentlig tilgjengelig, slik at for eksempel en investor som vurderer å samarbeide med deg skal kunne se hvordan det går med selskapet ditt.

Andre 'brukere' av årsregnskapet ditt kan være kredittinstitusjoner, kunder, leverandører og konkurrenter. Når du for eksempel søker opp et firma og får treff i Proff eller Purehelp, er det tallene fra årsregnskapet du får tilgang til.

Hva inneholder et årsregnskap

Et årsregnskap skal minst inneholde:

 • Resultatregnskap: Driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader.
 • Balanse: Eiendeler, gjeld og egenkapital.
 • Noter: Forklaring til ulike poster i regnskapet. Noen av disse er lovpålagte, mens andre kan du legge ved om du ønsker det/synes at tallene trenger en forklaring.

Noen må også rapportere inn kontantstrømoppstilling. Dette er en oversikt over innbetalinger og utbetalinger i selskapet i den gitte perioden. Men små foretak trenger ikke å legge ved dette.

Ifølge regnskapsloven er små foretak regnskapspliktige foretak som oppfyller to av disse tre kriteriene:

 1. Salgsinntekter under 70 millioner kroner
 2. Eiendeler til en samlet verdi under 35 millioner
 3. Færre en 50 ansatte (målt i årsverk)

Har du spørsmål om årsregnskap i Fiken, eller Fiken generelt: Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no.

Skrevet av

Joachim
Author image

Statsautorisert regnskapsfører og supportkonsulent i Fiken. Regnskap = Minus er pluss og pluss er minus, men uten pluss blir det ingen minus.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport