Superenkelt regnskap for små bedrifter

Feriepenger: Alt du trenger å vite om utregning, prosenter og lovkrav

Penger myntet på ferie. Finnes det noe bedre?

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Vi lar det spørsmålet henge i luften og forteller deg heller at her finner du svar på hvor mye ferie du har krav på ifølge Ferieloven, hvordan du beregner hvor mye feriepenger du kommer til å få, når feriepengene kommer, og ikke minst: Én av grunnene til at sekstiåringer er så glade.

Hva er feriepenger

Feriepenger er penger som utbetales i stedet for vanlig lønn når en ansatt tar ferie. Arbeidsgiver trekker en prosentandel av den ansattes lønn hver måned, som regel 12 prosent, og utbetaler pengene i en samlet utbetaling før den ansatte tar ferie.

Feriepengene du får i år ble satt av til deg i fjor. Fjoråret kalles for øvrig opptjeningsåret i forbindelse med feriepenger. Feriepenger reguleres og bestemmes av Lov om ferie (Ferieloven), som skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger.

Fotografi av en person som sitter på solseng ved en bassengkant.
«Siri … Er alle penger man bruker på ferie feriepenger?»

Feriepenger prosent

Minstesatsen for feriepenger er 10,2 prosent av bruttolønnen – altså lønnen din før skatt.

Mange norske arbeidstagere har derimot avtale om 5 uker ferie. Gjelder dette for deg, er satsen for feriepenger 12 prosent.

Feriepenger over seksti

For arbeidstakere over 60 år, er satsen for feriepenger 12,5 prosent for de som har 4 uker og 1 dag ferie. Dette er den mengden ferie alle har krav på ifølge Ferieloven – 25 virkedager. Vi har et eget avsnitt for forskjellen på virkedager og faktiske feriedager: Hvor mye ferie har man krav på.

Grunnen til at de over seksti får 12,5 prosent som minstesats, er at de som er seksti eller eldre, eller fyller seksti i løpet av ferieåret, har rett på 1 uke + 1 dag ekstra ferie. Etter Ferieloven tilsvarer dette 2,3 prosent ekstra. Altså 10,2 prosent + 2,3 prosent = 12,5 prosent.

12,5 prosent er altså satsen for de over seksti som ‘bare’ har 4 uker ferie. De over seksti som har 5 uker ferie og 12 prosent i utgangspunktet, får da 14,3 prosent i feriepenger når de fyller 60. Altså 12 prosent + 2,3 prosent = 14,3 prosent.

Feriepengegrunnlag

Feriepengegrunnlaget er summen av all lønnsinntekt en ansatt har tjent opp hos en arbeidsgiver i løpet av det forrige kalenderåret. Det er denne summen feriepengene beregnes ut fra.

Feriepengegrunnlaget inkluderer ordinær lønn, overtid, bonus, provisjon og annen lønnskompensasjon, men ikke feriepengene som ble tjent opp året før. Derfor er feriepengegrunnlaget ofte litt lavere enn den samlede lønnen for året.

Eventuelle bonuser som er uavhengig av arbeidsinnsats til den ansatte – for eksempel hvis arbeidsgiver utbetaler en viss andel av overskuddet til alle ansatte – er heller ikke med i grunnlaget for feriepenger.

Regne ut feriepenger

Alt du trenger for å beregne hvor mye du får i feriepenger, er fjorårets siste lønnsslipp. Her finner du feriepengegrunnlaget ditt og hvor mange prosent feriepenger du får.

For de fleste er det 12 prosent, men minstekravet er 10,2 prosent.

Du finner også feriepengegrunnlaget ditt i årsoppgaven du får fra arbeidsgiveren din. Årsoppgave ble tidligere kalt sammenstillingsoppgave, og er en oppsummeringen av lønnen din det forrige inntektsåret. Denne får du enten i forbindelse med årets siste lønnsutbetaling, eller på nyåret en gang.

Det er altså feriepengegrunnlaget ditt du skal bruke for å regne ut hvor mye feriepenger du kommer til å få. Du skal ikke bruke din samlede lønn som utgangspunkt. 

Feriepengegrunnlaget er ofte litt lavere enn den totale årslønnen. Dette fordi det ikke inkluderer feriepengene som ble utbetalt året før, og heller ikke eventuelle andre utbetalinger som ikke beregnes feriepenger av.

Slik regner du ut hvor mye feriepenger du får

Feriepengegrunnlaget ditt x Feriepengeprosenten din / 100 = Feriepengene dine.

Standardprosenten for fire ukers ferie er 10,2 prosent, mens for de med fem ukers ferie er det 12 prosent. Denne prosentsatsen er den vanligste i Norge. For ansatte over 60 år øker disse satsene til henholdsvis 12,5 prosent og 14,3 prosent. Dette er for å ta hensyn til den ekstra ferieuken de over 60 har rett på.

Fotografi seks Fiken-ansatte som gjør yoga utendørs.
Samme hvor ung man holder seg, får man en ekstra ferieuke når man blir 60.

Eksempler på utregning av feriepenger

Eksempel 1: Person under 60 år med fem ukers ferie

  • Feriepengegrunnlag: 500 000 kr
  • Prosent for fem ukers ferie: 12 prosent
  • Utregning: 500 000 kr * 12 prosent / 100 = 60 000 kr
  • Resultat: Personen får utbetalt 60 000 kr i feriepenger

Det trekkes ikke skatt av feriepenger når de utbetales. Dette er fordi du allerede har betalt skatten – se neste avsnitt.

Eksempel 2: Person over 60 år med fem ukers ferie

  • Feriepengegrunnlag: 400 000 kr
  • Prosent for fire ukers ferie (over 60 år): 12,5 prosent
  • Utregning: 400 000 kr * 12,5 prosent / 100 = 50 000 kr
  • Resultat: Personen får utbetalt 50 000 kr i feriepenger.

Skatt på feriepenger

Feriepenger er skattepliktig inntekt, men det trekkes ikke skatt av disse når de utbetales.

Måten dette løses på i praksis, er at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året.

Når får man feriepenger

Ifølge Ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest én uke før arbeidstakeren tar sommerferie.

I praksis er det vanlig at feriepengene utbetales samme måned hvert år, som oftest i juni eller juli, på den vanlige lønningsdagen.

Hvis den ansatte deler opp ferien i flere deler, er det vanlig og akseptert praksis å betale ut alle feriepengene i forbindelse med hoveddelen av ferien.

Hvor mye ferie har man krav på

Man har krav på 25 virkedager i ferie ifølge Ferieloven.

Ferieloven skiller ikke mellom deltidsstillinger og fulltidsstillinger. Alle har i utgangspunktet krav på 25 dagers ferie.

Det som kan være litt forvirrende, er at i Ferieloven regner man 1 arbeidsuke som seks virkedager. Dette betyr at man i følge Ferieloven altså har krav på 4 uker + 1 dag ferie = 25 dager. Grunnen til at det er slik, er at Ferieloven ble skrevet da det var vanligere å jobbe på lørdag.

Det dette bryr i praksis, er at de som jobber mandag til fredag i en vanlige arbeidsuke, og har ferie etter Ferieleovens minstekrav, har 21 dager med faktisk ferie. Altså fire vanlige arbeidsuker, mandag til fredag, pluss 1 dag.

Mange arbeidsplasser praktiserer derimot 5 uker med avtalefestet ferie. Det betyr at man da har krav på 30 dager ferie etter Ferielovens definisjon. I praksis betyr dette at de med avtalefestet ferie i 5 uker, har 25 faktiske arbeidsdager fri.

Viktig å huske på: Du har rett på full feriefritid dersom du starter i ny jobb senest 30. september i ferieåret. Starter du etter 30. september, har du rett på 6 dager ferie. Hvis du starter i ny jobb 14. september 2024, har du altså krav på minst 25 dager ferie i 2025.

Ekstra ferieuke 60 år

Arbeidstakere som er 60 eller eldre, eller fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett på 1 uke ekstra ferie. Denne uken kalles gjerne senioruken.

Ifølge Ferieloven har man rett på 6 virkedager ekstra ferie når man fyller/har fylt 60, men prinsippet er det samme som for andre ansatte:

Er en vanlig arbeidsuke på 5 dager, mandag til fredag, så får man 5 dager ekstra ferie. Jobber man lørdager til vanlig, får man 6 dager ekstra ferie etter fylte 60 også.

Fotografi av en bok om debet og kredit.
Debet og kredit finner du ikke et spor av i Ferieloven. Men fortvil ikke: Regnskapsloven finnes!

Overføre ferie til neste år

Hvis ikke noe annet er avtalt mellom den ansatte og arbeidsgiveren, overføres feriedagene en ansatt ikke har brukt før året er omme til neste år. Dette gjelder altså den lovpålagte ferien (25 dager), men en viktig presisering her er at maks tolv feriedager kan overføres til neste år.

Hvis en ansatt ikke har avviklet ferien sin og arbeidsplassen ikke praktiserer overføring av ferie, vil dette være et mulig brudd på Ferieloven – fra arbeidsgivers side.

Kort oppsummert: Arbeidsgiver plikt er å tilrettelegge for ferie – arbeidstakers plikt er å ta ferie.

Det er i utgangspunktet ikke mulig å ta ut lønn i stedet for de tjuefem dagene man har krav på i ferie ifølge Ferieloven. Unntakene fra dette er om den ansatte har en tariffavtale som spesifiserer noe annet, elle dersom arbeidsforholdet opphører.

Har man derimot en avtalefestet ekstra uke med ferie, altså 5 uker ferie, kan denne erstattes med lønn, hvis begge partene er enige om det.

Feriepenger ved oppsigelse

Når et arbeidsforhold avsluttes, uansett grunn, skal arbeidsgiveren beregne og utbetale feriepenger for både fjoråret og inneværende år frem til sluttdatoen.

Dersom du for eksempel slutter i jobben din 17. mai 2025, så skal du ved siste lønnsutbetaling få utbetalt feriepengene for 2024, og det du har tjent opp av feriepenger frem til 17. mai 2025. Viktig å huske på: Dette trekkes skatt av feriepengene som utbetales i opptjeningsåret.

Dersom du allerede har tatt ut mer ferie enn det de har opptjent rett til ved oppsigelsestidspunktet, kan arbeidsgiver trekke dette fra i den endelige sluttoppgjøret.

Ferie for nyansatte og deltidsansatte

Dersom du for eksempel får deg ny jobb i januar, får du ikke feriepenger fra din nye arbeidsgiver, fordi du ikke var ansatt i opptjeningsåret, men du har likevel rett på ferie, og feriepenger fra din tidligere arbeidsgiver.

Dersom du derimot startet i jobben din i løpet av opptjeningsåret, vil ditt feriepengegrunnlag være i samsvar med inntekten du har mottatt fra startdatoen til årsslutt, i tillegg til opptjente feriepenger i eventuelt forrige jobb.

På samme måte vil deltidsansatte tjene opp feriepenger proporsjonalt med deres arbeidstid og lønn.

Det viktige å huske på er at alle ansatte, uansett stillingsprosent, har krav på feriepenger som tilsvarer 10,2, 12, 12,5 eller 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget sitt – avhengig av alder og avtalen på arbeidsplassen (4 eller 5 ukers ferie).

Vanlige spørsmål om feriepenger

Når er det vanlig å få feriepenger?

Det er vanlig å få feriepenger i juni eller juli, på den dagen arbeidsgiveren vanligvis utbetaler lønn.

Hvordan funker feriepenger?

Feriepenger fungerer slik at arbeidsgiveren din trekker en prosentandel av lønnen din hver måned, som regel 12 prosent, og utbetaler pengene til deg i en samlet utbetaling før du tar ferie.

Feriepenger er altså penger som utbetales i stedet for vanlig lønn når du tar ferien din. Feriepengene du får, er basert på hvor mye du tjener året før – i det som kalles opptjeningsåret i forbindelse med feriepenger.

Kan man få både feriepenger og lønn?

Nei, i vanlige tilfeller kan man ikke få både feriepenger og lønn. Man får feriepenger som lønn, fordi man ikke har vanlig lønn når man har ferie.

Feriepenger i Fiken

Dersom du kjører og utbetaler lønn i Fiken beregner vi automatisk hvor mye du skal betale i feriepenger til dine ansatte – basert på hvor mye du betalte ut i lønn til dem i fjor. For å se en oversikt over hvor mye hver ansatt har opptjent og til gode i feriepenger, kan du gå til Lønn → Feriepengeliste.

Mer om lønn og feriepenger i Fiken finner du i hjelpeartikkelen Utbetaling av feriepenger.

Lurer du på noe om feriepenger du ikke fant svar på her? Send oss en e-post på kontakt@fiken.no, så skal vi hjelpe deg.

Skrevet av

Magnus Joyce
Author image

Leder kundestøtte i Fiken. Innmari opptatt av fornøyde kunder og at vi skal klare å formidle regnskap på absolutt enklest mulig måte.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport