Superenkelt regnskap for små bedrifter

Eiendeler, aktivering og avskriving: Enkelt forklart

La oss si at du kjøper inn utstyr eller varer for 1000 kr til bedriften din. Overskuddet ditt reduseres da med 1000 kr dette året. Enkelt og greit. Men større kjøp (les: eiendeler, aktivering og avskriving) kan være litt mer kompliserte og knotete – utenfor Fiken, vel og merke.

De fleste kjøp/utgifter du legger inn i regnskapet føres altså som en kostnad med en gang, og hvis den er fradragsberettiget, er det en éngangshendelse i regnskapet. Hvis du derimot har kjøpt noe med en varig verdi (en eiendel), må det aktiveres og avskrives. Dette innebærer at kostnaden fordeles over flere år i regnskapet, og på den måten reduseres verdien av kjøpet år for år.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er en eiendel?

Eiendeler i regnskapet omfatter alt som selskapet eier. Dette gjelder både fysiske ting, f.eks. en bil, en printer eller en bygning, samt finansielle og immaterielle eiendeler, som f.eks penger som andre skylder selskapet, samt lisenser, konsesjoner, patenter og forskning.

Forskjellen på et hvilket som helt kjøp (utgift) og en eiendel, er at en eiendel er et innkjøp som: (1) Skal brukes i bedriften (2) Koster over 15 000 kr (3) Har en forventet levetid på minst tre år.

Eiendeler deles gjerne i to grupper: Anleggsmidler er eiendeler selskapet forventer å ha i mer enn ett år, mens omløpsmidler er eiendeler med kortere levetid.

Hva er anleggsmidler?

Anleggsmidler er fysiske ting som en bedrift eier, ment for varig bruk, som f.eks. datamaskiner, biler, eiendommer og lignende. Anleggsmidler kalles også langsiktige eiendeler og/eller varige driftsmidler.

Finansielle anleggsmidler er summen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis, samt obligasjoner og andre varige, finansielle midler et selskap er i besittelse av. Dette er altså langsiktige investeringer, mens kortsiktige investeringer er kategorisert som finansielle omløpsmidler.

Det du skriver av i Fiken, er eiendelene som klassifiseres som anleggsmilder, som datamaskiner, biler, eiendommer og lignende. Når du avskriver i Fiken, håndteres også det som går på regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Hva er omløpsmidler?

Omløpsmidler er penger eller andre eiendeler i bedriften som lett kan gjøres om til kontanter, som varelager, kundefordringer (penger til gode fra kunder), eller børsnoterte aksjer. Ettersom omløpsmidler lett kan gi penger på konto, blir det sett på som en sikker kilde til god likviditet.

Hva er aktivering?

Aktivering i regnskapet innebærer at noe du har kjøpt til bedriften registreres som en eiendel i regnskapet – ikke bare som en utgift/kostnad. Aktivering vil si at du fordeler kostnaden over flere år gjennom avskrivninger i regnskapet.

Det finnes noen tilfeller hvor du må aktivere, men ikke avskrive. Dette er tilfeller der den økonomisk levetid ikke er begrenset, som f.eks. en tomt, hvor ingen slitasje eller noe annet gjør at verdien reduseres.

Hva er avskriving?

Avskrivning betyr altså at en utgift/kostnad fordeles over flere år i regnskapet. Dette gjøres for kjøp av fysiske ting (eiendeler) som: (1) Skal brukes i bedriften (2) Koster over 15 000 kr (3) Har en forventet levetid på minst tre år.

Hvis du lurer på: «Hvorfor må jeg avskrive eiendeler?», så er det tre hovedgrunner til det:

 1. For å ta høyde for at kostbare kjøp taper seg i verdi over tid.
 2. Fordi store innkjøp gir uforholdsmessig store skattefradrag dersom de legges inn som kostnader og bedriften får fradrag for hele summen med det samme.
 3. For å gi et korrekt  bilde av hva en bedrift eier til enhver tid, og hva verdien av eiendelene er. Man avskriver altså for at regnskapet til enhver tid skal være så nøyaktig som mulig.

Vi vet at noen faktisk kvier seg litt for å gjøre innkjøp til bedriften sin hvis innkjøpet må registreres som en eiendel – fordi de tror at dette er komplisert. Det kan det være, men det er det ikke i Fiken.

Eiendeler og avskriving i Fiken

Når du registrerer et kjøp i Fiken som faller innunder de ovenfornevnte kriteriene, så foreslår Fiken rett og slett å opprette dette som en eiendel som avskrives automatisk.

Skjermbilde som viser at Fiken foreslår å opprette kjøp som eiendel
Vi passer på deg og foreslår at kjøpet skal registerres som eiendel.

I det neste bildet får du en del ferdigutfylt informasjon om eiendelen og om avskrivningen. Dette trenger du egentlig ikke å bry deg så mye om. Vi foreslår og fikser alt for deg: Balansekonto og avskrivningskonto, saldogruppe og levetid, regnskapsmessig og skattemessig verdi, og avskrivingssats:

Skjermbilde som viser alt Fiken ordner i forbindelse med avskriving av eiendeler
Avskriving eksempel: Fiken fikser avskriving for deg.

Det du trenger å vite er altså at Fiken ordner det som trengs for deg – både i regnskapet, og det som skal innleveres i forbindelse med skatt/næringsoppgave. I regnskapet går alt av avskrivinger helt automatisk, mens vi for skatt/næringsoppgave gjør følgende:

 • Lager de skjemaene du trenger
 • Fyller dem inn for deg
 • Lar deg enkelt sende til Altinn (fristen: 31/5, altså 31. mai 2022 for regnskapsåret 2021)

Selge eiendel? Tapt eiendel? Solgt eiendel?

Hvis du, for eksempel, etter to år finner ut at du skal selge eiendelen din, så velger du bare Registrer som solgt, og Fiken tar seg av den regnskapsmessige delen av dette for deg.

Dette samme hvis en eiendel du har registrert i regnskapet blir ødelagt, stjålet eller av en annen grunn ikke lengre finnes i behold hos deg: Du velger Registrer som tapt, og Fiken vil da føre hele den gjenstående verdien som en utgift (det vil ikke bli foretatt ytterligere avskrivninger).

Vi støtter i det hele tatt alt som kan skje med eiendelen din: salg, tap og nedskriving. Så rett frem er det altså å registrere en eiendel og starte avskriving i Fiken. Og du har selvfølgelig god oversikt over alle dine eiendeler – aktive, tapte og solgte:

Skjermbildet som viser oversikt over eiendeler i Fiken
Oversikt over dine eiendeler.

Lineær avskriving, saldoavskriving og midlertidige forskjeller

Lineær avskriving og saldoavskriving er to forskjellige måter å avskrive på, og de brukes på to forskjellige steder/måter: Lineære avskrivninger brukes i regnskapet (f.eks. i Fiken når eiendeler skrives av), mens saldoavskrivninger brukes skattemessig, som altså går på hvor mye du skal betale i skatt.

Vi vet at dette høres litt komplisert ut, og det kan det være. For resultatet av dette – denne forskjellen på det skattemessige og regnskapsmessige avskriving – er at det som kalles utsatt skatt- eller skattefordel tilknyttet midlertidige forskjeller oppstår.

Dette løses ved at differansen mellom disse føres som utsatt skatt eller utsatt skattefordel tilknyttet midlertidige forskjeller Mye å holde styr på? Ja, men hjelpen er nær! I Fiken fikser vi dette for deg automatisk i eiendelsmodulen vår. Vi generer disse tre skjemaene automatisk når du gjør årsavslutning:

 • RF-1084 (avskriving på driftsmidler)
 • RF-1219 (gevinst- og tapskonto)
 • RF-1217 (forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier)

En annen grunnleggende forskjell på lineær avskriving og saldoavskriving er at ved førstnevnte avskrives eiendelen med samme sum hver måned/hvert år, mens ved saldoavskriving skriver man av en satt prosentandel av den gjenstående, bokførte verdien.

Når dette er sagt: Det er skjønn involvert i hvilket avskrivningsbeløp som er fornuftig å bruke ved lineære avskrivninger – basert på det faktiske verditapet for eiendelen. Skatteetaten bestemmer satsene for de forskjellige eiendelene/kontoklassene når saldoavskriving brukes.

Nedskriving

Nedskriving dreier seg om eiendeler som går uforutsett ned i verdi. Da må denne eiendelen nedskrives i regnskapet, slik at den bokførte verdien blir stemmer over ens med virkeligheten. Etter Regnskapsloven skal en eiendel nedskrives når verditapet forventes å være varig. Nedskrivning er altså noe annet enn avskrivning: Avskrivninger må gjøres etter en plan ut fra forventet verditap frem i tid, mens nedskrivninger gjøres når det har skjedd noe uforutsett.

Regnskapsmessig og skattemessig avskriving

Vi vil jo gjøre regnskapsføring så enkelt som mulig for deg, og dette gjelder selvfølgelig også for avskrivninger: Fiken fører – som kanskje eneste system – både skatteregnskap og resultatregnskap for eiendeler for deg. Og ved årsavslutningen generer vi til og med disse skjemaene (helt automatisk):

 • RF-1084 (avskriving på driftsmidler)
 • RF-1219 (gevinst- og tapskonto)
 • RF-1217 (forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier)

Høres ikke det fint ut?

Nå lurer du kanskje på: Hva er forskjellen på regnskapsmessige og skattemessige verdier? Enkelt forklart: Den regnskapsmessige avskrivingen går på bedriftens resultat – og er det som vises i Fiken. Den skattemessige går på hvor mye du skal betale i skatt, og er det som vises i skjemaene på Altinn. Og forskjellsskjemaet? Det brukes til å holde styr på forskjellene mellom de to. Men alt dette fikser Fiken altså for deg.

Verre er det ikke. Lurer du på noe: Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no, så finner vi ut av det.

Andre nyttige artikler

Skrevet av

Joachim
Author image

Supportkonsulent i Fiken/ Autorisert regnskapsfører/ Regnskap = Minus er pluss og pluss er minus, men uten pluss blir det ingen minus.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter